Nous desenvolupaments en la integració dels Serveis Web IRPF 2020 i 2021

L’AEAT ens ha comunicat un nou plantejament dels servei Web IRPF que afecta a totes les administracions que consumeixen aquests serveis de forma integrada, implicant adaptacions anuals per a consumir les dades de cada nou exercici fiscal. Les administracions que consumeixen els serveis de renda únicament a través de la plataforma EACAT no hauran de realitzar cap adaptació.

Afectacions per les administracions integrades al SW IRPF

El nou plantejament de l’AEAT comporta modificacions en el WS IRPF per tal d’oferir en un mateix servei, informació dels exercicis 2020 i 2021, de forma que a partir de l’exercici 2020, en endavant, es definirà una missatgeria específica, que requerirà que tots els organismes integrats a aquest Servei Web hagin d’adaptar els seus desenvolupaments anualment en base a les característiques de cada exercici fiscal.

En concret, per a cada nou exercici fiscal (2020 en endavant) existirà un schema de dades diferent, amb un namespace propi, que implicarà la realització d’ajustos anuals en base a les característiques de cada exercici fiscal.

Segons l’AEAT, aquest canvi anual en l’schema respon a la necessitat d’incorporar els canvis en el model de la declaració de la renta introduïts en cada exercici fiscal, donat que el servei web actual reprodueix el contingut íntegre de la declaració de la renda.

Adaptacions exercici 2020: namespace específic de l’exercici

Aquest nou plantejament, implica que per a seguir consumint l’exercici fiscal 2020, publicat l’any passat, sigui necessari realitzar un petita adaptació per a contemplar el namespace específic d’aquest exercici.

En cas que no es realitzi aquesta adaptació, en el moment en que l’AEAT implementi els canvis, les consultes deixaran de funcionar en la consulta integrada, i l’administració només podrà seguir consumint les dades d’aquest exercici mitjançant pantalles EACAT.

Adaptacions exercici fiscal 2021: Nou Schema de dades i namespace propi

Per a l’exercici 2021 s’utilitzarà un schema de dades diferents amb el namespace propi del seu exercici. En aquest sentit, l’XSD a utilitzar per a validar les respostes de l’exercici 2021 no és el mateix que s’utilitzava per l’exercici 2020, sinó que en funció de l’exercici sol·licitat, les respostes hauran de ser validades amb un fitxer XSD o un altre.

Documentació d’integració

Tota la documentació necessària per a realitzar aquestes adaptacions es troba disponible a  https://github.com/ConsorciAOC/VO-AEAT

Aquesta documentació pot estar subjecte a modificacions que introdueixi l’AEAT. En tot cas, es farà una nova publicació avisant de la realització de canvis.

Aprofitem per recordar-vos, que partir de l’exercici 2020, el servei Web d’IRPF es recolza en un diccionari específic per a cada exercici, amb totes les caselles i les seves descripcions que es troba publicat a:

Diccionari Renda 2020

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/disenos-registro/ejercicios-anteriores-modelos-100-199.html

Diccionari Renda 2021

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/disenos-registro/modelos-100-199.html

Les afectacions a les modalitats calculades de la Renda seran assumides pel Consorci AOC

Les modalitats calculades del certificat IRPF:  “Certificat Individual de nivell de renda”, “Certificat de renda per a prestacions socials” i “Certificat de rendes per a beques” també es veuen afectades per aquest nou plantejament.

No obstant, des del Consorci AOC s’està treballant en l’adaptació d’aquestes modalitats al format d’exercicis anteriors per tal d’evitar que, tant les administracions consumidores per pantalles EACAT com aquelles integrades per serveis web, es vegin afectades i hagin de realitzar noves adaptacions.

X