Modificació del servei “DSO – DGJ – Instal·lacions juvenils”

Com a resultat de l’entrada en vigor del Decret 16/2022, d’1 de febrer, de modificació del Reglament de campaments juvenils, canvien lleugerament per adaptar-se al nou model de comunicació interadministrativa els tràmits següents:

  • Comunicació prèvia i proposta d’inscripció en Registre d’IJ
  • Notificació de la Resolució Departament-CC

Els canvis afecten la descripció dels tràmits i la documentació que cal annexar, que en ambdós casos se simplifica atès que les resolucions que es trameten no tenen l’origen immediat en una comunicació rebuda de la titularitat sinó en una actuació del consell comarcal, efectuada en exercici de les seves potestats d’inspecció i sanció.