Publicat un decret per clarificar l’aplicació de la Llei de Transparència

El Govern ha aprovat el DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública  que té com a finalitat garantir una implementació més homogènia, efectiva i exhaustiva de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La normativa clarifica conceptes jurídics i resol dubtes interpretatius aprofitant la valuosa experiència adquirida per les administracions públiques de Catalunya en l’aplicació de la Llei al llarg dels darrers sis anys.

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern té dos grans objectius: la regulació de la transparència en l’activitat pública i la regulació de l’accés de la ciutadania a la informació pública. S’entén la informació pública com l’obligació de l’Administració de facilitar la informació de dades i continguts sobre la seva organització, funcionament, presa de decisions i gestió de recursos públics, i en general tota aquella informació de què disposa per raó de la seva activitat.

El compliment de les obligacions de transparència i les de bon govern i l’exercici del dret d’accés han d’afavorir la millora de la qualitat democràtica en el funcionament de les administracions públiques de Catalunya.

El Decret aporta, doncs, claredat, matisos i concrecions a una Llei molt àmplia per facilitar-ne l’aplicació. Entre d’altres, desenvolupa tres àmbits de gran interès per a tots aquells que gestionen l’exercici de la transparència: qui ha de publicar informació, com cal publicar-la i com cal tramitar les sol·licituds d’accés a la informació pública.

  • Pel que fa als subjectes que han de publicar informació, la nova normativa aclareix quines entitats formen part del sector públic i, per tant, han de facilitar informació proactivament, i defineix quines són les encarregades de tramitar les sol·licituds. També concreta què han de publicar determinades entitats privades per tal de complir amb la Llei.
  • El decret també destaca quins són els continguts a publicar per part de les administracions: la forma, el lloc o el mitjà de publicació així com els terminis per publicar. Per exemple, es concreten les dades de declaracions patrimonial i d’interessos dels alts càrrecs i personal directiu a l’Administració de la Generalitat que cal publicar, i es determina quina ha de ser la publicitat de les seves agendes públiques pel que fa als contactes i reunions mantinguts amb els grups d’interès.
  • Una de les principals novetats del Decret, i que té un impacte directe i eminentment pràctic en la gestió de les sol·licituds ciutadanes d’informació pública, és el fet que quan una sol·licitud és estimada per part de l’Administració, aquesta podrà emetre una comunicació simplificada de finalització del procés, cosa que agilitzarà el procediment afavorint tant la ciutadania com l’Administració.
  • Una altra novetat és la concreció de les causes legals per les quals una sol·licitud és admesa o no. Alhora, el Decret especifica els límits que cal tenir en compte a l’hora de facilitar la informació a la ciutadania.
  • Atesa la ràpida evolució que ha tingut la transparència en els darrers anys a Catalunya, el desenvolupament de la Llei havia d’afavorir també instruments que posin al dia l’exercici de la Llei. En aquest sentit, val a destacar que el Decret dedica un capítol a regular la lliure reutilització de la informació a publicar amb la finalitat de permetre la seva explotació a la ciutadania mitjançant la seva reproducció i divulgació per qualsevol mitjà.

Durant el procés d’elaboració del Decret hi ha hagut molta participació i col·laboració. Cal destacar el treball i aportacions del Grup de Transparència Local de la Xarxa de Governs Locals de Catalunya. D’altra banda, s’ha tingut molt en compte la tasca desenvolupada per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert i per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública que han anat desenvolupant criteris interpretatius i doctrina al llarg d’aquests sis anys d’aplicació de la Llei de Transparència.

Amb l’aprovació del Decret, el Govern dona compliment a la Resolució 821/XII del Parlament de Catalunya sobre la necessitat d’aprovar el reglament de desplegament de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Des de la Xarxa de Governs Transparents treballarem per anar portant a la pràctica els diferents elements i criteris que el nou Decret inclou, tant des del punt de vista d’actualitzacions jurídiques i organitzatives a les diferents fitxes del ítems, com també identificant, prioritzant i incorporant els potencials canvis i millores que siguin necessaris al Portal de Transparència que des de l’AOC us oferim. En properes entrades us mantindrem informats de l’estat i l’evolució dels treballs.

X