Nous ítems i més automatitzacions, principals novetats del portal de transparència

El proper dimecres 14 de juliol s’incorporaran diferents millores funcionals i correctius a l’entorn dels portals de transparència i del portal de dades obertes que l’AOC ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

A continuació passem a detallar les principals novetats:

Nous ítems disponibles

En la nova versió s’ofereixen tres nous ítems treballats amb la Xarxa de Governs Transparents, que ajudaran a anar complint amb les diferents obligacions de publicitat activa.

 1. Resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública (manual)

• Família i subfamília: Acció de govern i normativa / Acció de govern i partits polítics
• Informació a publicar i periodicitat de la seva actualització: Les resolucions en què es determina l’accés parcial o denegació de les sol·licituds d’accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d’algun dels límits legalment previstos. La publicació es farà un cop s’hagi notificat a la persona interessada la resolució i s’hagi procedit prèviament a l’anonimització de les dades de caràcter personal.

2. Pla anual de control financer (manual)

• Família i subfamília: Gestió econòmica / Gestió econòmica
• Informació a publicar i periodicitat de la seva actualització: El pla anual de control financer. La informació s’haurà d’obtenir de la intervenció de l’ens local.

3. Registre de funcionaris habilitats (automàtic del Registre de funcionaris habilitats – EACAT)
• Família i subfamília: Informació institucional i organitzativa / Informació institucional
• Informació a publicar i periodicitat de la seva actualització: informació relativa al treballador públic que fa funcions (nom i cognoms, data d’alta al registre, data de baixa al registre, unitat administrativa, assistència als interessats, expedició de còpies autèntiques)

En tots els casos recordeu que aquests ítems apareixeren amagats als vostres portals, per tant haureu de fer l’acció d’activar-los i editar-los en els casos on sigui necessari.

Millores a ítems existents

S’ha millorat el contingut de diferents ítems i en la majoria de casos s’ha pogut potenciar o millorar el seu grau d’automatització.  Cal que accediu a cadascun dels ítems, des de l’entorn d’edició, per activar-ne els canvis. A continuació us en mostrem el detall:

Ítems manuals que han passat a ser automàtics amb dades obertes:

 • Informació del terme municipal
 • Registre d’eliminació de documents
 • Ajuts atorgats
 • Relació de contractes menors (històric)
 • Atenció ciutadana
 • Grups polítics / municipals (sempre i quan no s’usi el mòdul d’organització política)

Ítems manuals que han passat a ser automàtics amb redirecció:

 • Òrgans de contractació
 • Plans territorials d’urbanisme

Ítems automàtics amb redirecció que han passat a ser automàtics amb dades obertes:

 • Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
 • Informació de la contaminació de l’aire
 • Indicadors de gestió econòmica

Ítems automàtics amb millores substancials:

 • Relació de contractes adjudicats
 • Normativa d’urbanisme
 • Planejament urbanístic

Altres novetats

 • S’ha afegit una funcionalitat nova als ítems propis que es creen, que permet amagar-los dels menús (família i subfamília). Es pot gestionar directament des de la pàgina de l’ítem.
 • S’ha publicat una nova taula de detall amb la tipologia d’ítems existents. Inclou més detall i és descarregable.
 • S’han actualitzat tots els ítems de transparència als canvis de codificació que ha suposat la nova versió dels indicadors INFOPARTICIPA 2021.
 • S’ha afegit com a metadada de cada ítem la freqüència d’actualització requerida.
 • S’han millorat relacions entre portal de transparència i dades obertes, fent més efectiva la sindicació (automatització en origen).
 • S’ha habilitat un espai de consulta de les novetats de transparència a l’entorn edició, per indicar les novetats de cada versió desplegada.

Per a a més informació podeu consultar la faq “Nous ítems i millores disponibles al portal (juliol 2021)”

Les tasques de desplegament d’aquesta nova versió s’iniciaran a partir de les 12h del matí del dimecres 14 de juliol, i acabaran al voltant de les 17h. És possible que durant la jornada es puguin produir talls de servei de caràcter puntual.

X