L’Ajuntament de Tarragona millora la visualització de les subvencions als grups municipals al seu portal de transparència

Des del passat 8 d’abril els portals de transparència compten amb dos nous mòduls que faciliten a la ciutadania millorar la visualització de l’organització política del Consistori i la interpretació d’indicadors de gestió econòmica dels ajuntaments.

Centrats en el mòdul “Organització política del Consistori”, si en les anteriors entrades hem detallat els resultats pels diferents ítems objecte de millora, en aquesta tercera explicarem l’experiència concreta de l’Ajuntament de Tarragona en la millora de la visibilitat de les subvencions als grups municipals, així com de l’agenda pública i la declaració d’activitats i béns dels càrrecs electes.

Des de la posada en marxa del nou mòdul “Organització política del Consistori” l’Ajuntament de Tarragona ha treballat per millorar la visibilitat i qualitat de la informació pública que presenta, de manera que el nou  mòdul és ja un actiu més a la pàgina principal del seu portal de transparència.

Podeu consultar el portal de Transparència de l’Ajuntament de Tarragona

Us detallem dues bones pràctiques associades a la visualització al portal de transparència que l’Ajuntament de Tarragona ha portat a terme usant el nou mòdul.

1. Tarragona i la publicitat de la informació de les subvencions dels grups polítics municipals

El Ple de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) del dia 23 de febrer de 2018, va aprovar el Criteri 1/2018, sobre l’obligatorietat de la publicitat activa de les subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals, indicant que les administracions locals hauran de difondre des del seu portal de transparència la informació següent:

  • l’import anual de les subvencions desglossant l’import del tant fix per grup i del tant per a cada membre que s’aplica, amb indicació de l’acord del Ple que els fixa i dels elements que permetin conèixer el procés de presa d’aquesta decisió.
  • els grups polítics beneficiaris, amb indicació de la quantitat anual que perceben.
  • l’objecte de la subvenció (les despeses de funcionament del grup) i les prohibicions legals de destinació d’aquests fons previstes a l’article 73.3 LBRL.
  • la informació relativa al seu control financer.
  • la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció que, al menys, haurà de consistir en la relació detallada de les despeses anuals agrupades per conceptes, que hauran de ser prou específics i clars: lloguer, material d’oficina, impremta, trameses postals, despeses de representació, desplaçaments, honoraris per assessorament extern, etc.

L’Ajuntament de Tarragona ha treballat per a mostrar a l’ítem “Grups municipals” del nou mòdul tota la informació relativa a la publicitat activa de les subvencions als grups polítics municipals d’una forma molt visible i àgil.

Per fer-ho han aprofitat el camp descriptiu que facilita l’ítem per a incorporar-hi la publicació del darrer Certificat de subvencions concedides signat des d’Intervenció General de l’Ajuntament. Cal destacar que aquest certificat està disponible per a l’ítem per a la totalitat del Grups Polítics municipals.

Per incorporar aquest document per a cada Grup Municipal han publicat tots els documents en una nova carpeta a l’apartat de “Documents i fitxers multimèdia” (accés només per a editors), creant una carpeta específica de “subvencions a grups polítics” on han incorporat els diferents Certificats.

I per a cada document publicat, des de la solució de portal de Transparència, és possible obtenir-ne una URL concreta:

Des del camp descriptiu “Més informació” de l’ítem “Grups municipals”, des de Tarragona s’ha indicat un text concret per a cada grup (Subvencions concedides 2019) on s’hi ha enllaçat el Certificat d’Intervenció General en qüestió:

I el resultat és el següent:

D’una manera fàcil, àgil i integrada amb el portal l’Ajuntament de Tarragona ha resolt al propi ítem de grups municipals, tota la informació vinculada a Subvencions a Grups Polítics d’acord amb el “Criteri 1/2018” de la GAIP.

2. Tarragona i la millora de la informació  dels  càrrecs electes

Una altra bona pràctica és la facilitat i claredat amb la que l’Ajuntament de Tarragona  ha resolt la informació vinculada tant a l’agenda pública dels càrrecs electes, com a la seva informació vinculada a la declaració d’activitats i béns.

Així doncs, i per la totalitat dels 27 regidors i regidores municipals, des de la fitxa descriptiva de cadascun dels electes que proporciona el nou mòdul, es troba enllaçada tant la seva agenda pública, molt detallada, o la seva declaració d’activitats i béns, i tot d’una manera àgil, i actualitzada:

De manera senzilla i integrada amb la informació del càrrec electe, i de forma global pels 27 càrrecs de la corporació, des del nou mòdul es faciliten mecanismes per a agilitzar i millorar la informació institucional. Podeu accedir a l’apartat Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.

Amb aquestes dues experiències del portal de transparència de Tarragona finalitzem aquesta sèrie de tres entrades sobre el mòdul d’Organització política.

Des de l’AOC us animem a avançar tant en la parametrització del mòdul, com en la millora dels continguts del mateix com està fent l’Ajuntament de Tarragona, i recordeu que disposeu del  manual de configuració avançada del ítems d’organització política que, seguint-lo pas a pas, ho facilita.

X