Reinici del còmput de terminis del servei eNotum

De conformitat amb el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, a partir del dilluns dia 1 de juny queda sense efecte la suspensió de termes i interrupció de terminis establerta per la DA 3ª del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma. És a dir, es reinicia el còmput de terminis i es reprèn l’activitat administrativa que encara estigués suspesa.

En aquest sentit, en relació amb la suspensió de terminis de les notificacions dipositades entre el 3 i el 13 de març el Consorci AOC activarà el termini d’acceptació de totes les notificacions no practicades i que es trobin en els estats visualitzades i depositades (respectant el nombre de dies que s’hagués fixat en cada cas)

Això a la pràctica implica:

  • notificacions en estat dipositada: nou termini d’acceptació i enviament de l’avís de posada a disposició
  • notificacions en estat visualitzada: nou termini d’acceptació i enviament de l’avís de posada a disposició
  • notificacions en estat practicada: no es realitza cap acció.

I si ja vaig reprendre el procediment relacionat amb la notificació?

Si hi ha algun ens, pels motius que sigui, en algun moment considera o ha considerat que havia de continuar el procediment, hauria de descarregar-se l’evidència on consta la data de dipòsit sense actuació posterior, incorporar-la a l’expedient, fer el còmput de terminis i justificar que ha transcorregut el termini legalment establert.

Recordem que en condicions de funcionament ordinari del servei, el còmput de terminis el facilita eNOTUM de forma automàtica, però no és requisit de validesa ni legalitat de la notificació, ni l’evidència és determinant del rebuig de les notificacions.

X