Les administracions públiques catalanes han de realitzar les seves comunicacions interadministratives per EACAT

La finalitat d’aquest post és aclarir que les comunicacions entre les administracions públiques de Catalunya, el seu sector públic i qualsevol altre ens que hagi de comunicar-se per mitjans electrònics amb els ens del sector públic català, així com les trameses interadministratives que tots els anteriors subjectes hagin de realitzar amb l’Administració General de l’Estat i la Unió Europea es realitzen a través de la plataforma EACAT i no pas d’ENOTUM.

ENOTUM és una eina destinada a trametre notificacions i comunicacions entre els ens que integren el sector públic de Catalunya i els ciutadans (persones físiques i jurídiques). La gran diferència entre ambdues eines és el seu àmbit subjectiu, d’una banda; i, l’àmbit objectiu, de l’altre, ja que ENOTUM només serveix per realitzar notificacions i comunicacions dirigides exclusivament als ciutadans, mentre que EACAT pot cobrir qualsevol comunicació entre els ens que hi són adherits, d’acord amb les condicions específiques del servei.

Així, doncs, resseguint la normativa vigent tenim que les administracions públiques s’han de relacionar entre sí a través de mitjans electrònics, d’acord amb l’art. 3.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. I, que EACAT, es configura com l’entorn tancat en el qual es transmet la documentació electrònica entre les administracions públiques tot resseguint l’article 44 de la mateixa Llei i l’article 11.3 del Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.

Per tant, després de tot el que s’ha esmentat queda clar que ENOTUM és l’eina que els ens que integren el sector públic de Catalunya utilitzen per realitzar notificacions i comunicacions electròniques al ciutadà i que EACAT abraça qualsevol comunicació electrònica entre administracions públiques catalanes. En conseqüència, qualsevol comunicació entre dues administracions públiques catalanes, el seu sector públic o qualsevol altre ens que hagi de comunicar-se per mitjans electrònics amb els ens del sector públic català, s’ha de realitzar, doncs, per EACAT.

X