El govern aposta per co-governar amb la ciutadania

El nou Pla de Govern Obert 2017-2018 aplega totes les polítiques públiques, impulsades per la Generalitat de Catalunya, destinades a la consolidació, la millora i l’enfortiment del govern obert a Catalunya en els pròxims dos anys. El nou Pla de Govern Obert aprovat consta de cinc àmbits, nou objectius estratègics, divuit objectius operatius i cent vint-i-tres actuacions que s’apleguen en cinc àmbits:

  • Transparència
  • dades obertes
  • bon govern
  • participació ciutadana
  • canvi cultural

El Pla està impulsat per la Secretaria de Transparència i Govern Obert, que és l’òrgan dins la Generalitat de Catalunya encarregat de promoure el govern obert i la qualitat democràtica, i s’ha elaborat de manera transversal i participativa, recollint les idees i iniciatives i consensuant les actuacions amb agents públics experts en la matèria i els ens competents en àmbits específics del govern obert.
Les actuacions, els objectius operatius i els estratègics relatius a cada àmbit es resumeixen de la següent manera:

  • Transparència: Comprèn les actuacions relatives a la transparència, és a dir, la publicació d’informació pública de manera comprensible i accessible pel ciutadà i la gestió del dret d’accés a la informació.
  • Dades obertes: Comporta les actuacions destinades a posar a disposició de col·lectius especialitzats dades públiques susceptibles de ser tractades i utilitzades per a fins, tant lucratius com no lucratius, que reverteixin en la societat.
  • Bon govern: Fa referència a iniciatives i instruments per a assegurar i promoure la qualitat dels serveis públics i reforçar el control sobre l’Administració i el poder polític.
  • Participació ciutadana: Comporta l’establiment de mesures per a fomentar la participació i col·laboració dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques.
  • Canvi cultural: Agrupa les actuacions destinades a promocionar i sensibilitzar sobre el govern obert, així com la formació dels agents implicats.

El Pla de Govern Obert inclou totes les actuacions de govern obert que es duran a terme durant els anys 2017 i 2018, i les actuacions que s’han realitzat en l’últim període del 2016, mentre el Pla estava en procés d’elaboració.

Mecanismes de seguiment
Es durà a terme el seguiment del Pla per tal de supervisar que els objectius es van complint d’acord amb els terminis acordats i, en cas d’imprevistos i incidències, rectificar o redirigir les tasques a temps. Per una banda, totes les actuacions preveuen un o més indicadors de seguiment que es recolliran i analitzaran periòdicament. Els resultats recollits es documentaran a través del Quadre de Comandament. En segon terme, el quadre de comandament constitueix l’eina central de gestió del seguiment de les actuacions del Pla ja que s’hi poden veure reflectits tots els avenços, resultats i desviacions de les actuacions. En darrer terme, i de manera periòdica s’informarà del grau d’execució del Pla de Govern Obert a la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO). Els informes relatius al seguiment es publicaran al Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya.

El concepte de govern obert
El govern obert constitueix una manera de concebre les relacions entre la ciutadania i l’Administració pública basada en l’obertura de la informació pública, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva i la co-creació de polítiques públiques, i el retiment de comptes vers la ciutadania. Una Administració pública oberta és una administració que posa a disposició del ciutadà la informació que genera, l’escolta i el fa partícip del cicle de vida de les polítiques públiques, es marca estàndards de qualitat i n’avalua el seu compliment de manera sistemàtica.

X