La Generalitat de Catalunya aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs

20160621_Codi.JPG_151667860El Govern ha aprovat el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, recollit a l’actual Pla de Govern.

El Codi s’aplica als alts càrrec i als directius del sector públic, i estableix vint-i-quatre principis ètics i regles de conducta recollits de forma molt concisa per tal de facilitar-ne l’aplicació. El document es fonamenta en dos blocs d’actuació: el comportament exemplar en benefici de l’interès públic i la màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions públiques.

Entre les normes incloses destaca una regulació més precisa i estricta del conflicte d’interès; l’obligació d’abstenir-se d’acceptar regals i de no admetre pagaments de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’empreses privades o particulars; presentació en el moment del nomenament i cessament de les declaracions patrimonials; o fer públiques a l’agenda oficial les reunions amb els grups d’interès, que no es podran celebrar si el grup d’interès no està inscrit al Registre.

En relació amb el sector públic local, a l’empara del Conveni Marc per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Xarxa de governs transparents de Catalunya),  s’ha constituit un comitè de treball per elaborar un model de codi de conducta d’alts càrrecs adaptat als ens locals.

X