Tramesa de la informació sobre els acords i resolucions contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors a que obliga l’article 218.3 del TRLRHL

Us informen que la Sindicatura ha posat en marxa una aplicació web aplicacionsweb.sindicatura.cat i un nou tràmit “Objeccions (art. 218.3 TRLRHL) en el servei de “Tramesa del CG dels ens locals, contractes i objeccions” que permet enviar a la Sindicatura de Comptes la informació sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a les objeccions formulades pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.

Amb la formalització d’aquest procediment es dóna per acomplerta l’obligació de presentar la informació regulada en la Instrucció aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes en data 30 de juny de 2015, en virtut del conveni signat el dia 2 de novembre de 2015 entre ambdues institucions.

Podeu consultar la forma de fer-ho en l’apartat de Corporacions locals del web www.sindicatura.cat, on disposeu d’una aplicació que us permetrà generar els fitxers que cal enviar a la Sindicatura de Comptes.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte al telèfon 93 554 1234.

X