Subvencions per a l’organització de festivals, mostres i cicles audiovisuals

La subvenció per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals així com la seva promoció i difusió ha estat publicada al DOGC del proppassat 16 de març, mitjançant la Resolució CLT/446/2015, de 27 de febrer.

Cal tenir en compte que:

  • El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 8 d’abril.
  • Les entitats locals o universitats públiques només poden presentar la sol·licitud a través d’EACAT.
  • La normativa aplicable és:
    • Resolució CLT/2383/2014, de 17 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència. Aquestes bases generals han estat modificades per l’acord publicat mitjançant la Resolució CLT/266/2015, de 3 de febrer;
    • Resolució CLT/2928/2014, de 4 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “ICEC – Subv. Organització festivals audiovisuals”.

X