Recull de novetats jurídiques

Us oferim un recull de les últimes normes legals publicades que us poden afectar com a ciutadans i com a treballadors públics.

Legislació estatal

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, (modifica els TFN)

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (modifica la Llei de signatura electrònica)

Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Corrección de errores de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Normativa reglamentària estatal

Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

Legislació catalana

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

LLEI 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

Normativa reglamentària catalana

ORDRE GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s’aprova el Protocol d’identificació i signatura electrònica

DECRET 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

ORDRE GRI/280/2015, de 4 de setembre, d’organització del Registre del sector públic local de Catalunya.

DECRET 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes previstos en l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

X