Modificació del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques

document-309065_300

En data 5 de setembre de 2015 s’ha publicat en el BOE el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
En resum, mitjançant aquest Reial decret, l’entrada en vigor del qual, el pròxim 5 de novembre de 2015, comportarà també la dels articles 65.1, 75 a 78 i 79 bis del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a la redacció donada per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic, s’elimina l’obligatorietat de classificació empresarial als contractes de serveis, que passa a ser un mitjà potestatiu d’acreditació de la solvència per als contractes de serveis enumerats al seu annex II; es modifiquen les categories de classificació empresarial i es redueixen els subgrups de classificació en contractes de serveis; s’amplia el període per acreditar l’experiència, que passa de 5 a 10 anys per als contractes d’obres i de 3 a 5 anys per als de serveis; es determina la solvència a exigir en els diferents tipus de contractes, en defecte del seu establiment als respectius plecs, així com els mitjans per a la seva acreditació; i s’introdueix la possibilitat d’exempció de l’exigència d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional per als contractes d’obres i de serveis el valor dels quals estimat no excedeixi de 80.000 € i 35.000 €, respectivament.
Pel que fa referència al règim transitori de la modificació, d’acord amb la DT 1a del Reial decret els expedients de contractació iniciats (publicats o, en el cas de procediments negociats, aprovats els plecs) abans de la seva entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior. D’altra banda, d’acord amb la DT 4a les classificacions atorgades de conformitat amb la regulació anterior perdran la seva vigència i eficàcia el dia 1 de gener de 2020, data fins a la qual la justificació del manteniment de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional de les empreses que van obtenir la classificació empresarial anteriorment a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 773/2015 es regirà per la normativa anterior; i la revisió de les classificacions d’expedients que s’iniciïn posteriorment a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 773/2015 es regirà per les disposicions vigents en la data d’inici de l’expedient, llevat de procediments iniciats d’ofici en els quals es constati el manteniment de la solvència. Finalment, de conformitat amb la DT 5a als nous expedients de classificació els serà d’aplicació el previst en aquest Reial decret 773/2015 a partir de l’aprovació i publicació per part de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat dels nous formularis tipus de sol•licitud.

Trobareu més informació i anàlisi al següent enllaç.

Trobareu el text del decret publicat al BOE accedint al següent enllaç.

X