Adaptació de les entitats locals a la factura electrònica

laptopA partir del 15 de gener de 2015 serà obligatori per als proveïdors de l’Administració Pública emetre Factura Electrònica i, per tant, aquesta ha d’estar preparada per a la seva recepció.

En aquest sentit, el servei e.FACT ha estat declarat per part del Govern de la Generalitat de Catalunya com a punt general d’entrada de factures electròniques de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes.

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya va signar el passat 15 de setembre un acord amb l’Administració General de l’Estat adherint-se al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE). L’acord, seguint el que disposa la referida Llei, assigna el servei de factura electrònica de l’AOC, e.FACT, com a punt general d’entrada de factures-e de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes.

Addicionalment, el dia 1 de gener de 2015 entraven en vigor les noves Instruccions de Comptabilitat Local, aprovades el 20 de setembre de 2013 per mitjà de dues Ordres del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, publicades en el BOE núm. 237, de 3 d’octubre de 2013.

Les esmentades ordres van aprovar les noves Instruccions tant del model normal com del model simplificat de comptabilitat local i es va modificar la Instrucció del model bàsic.

Les noves instruccions substitueixen i deroguen les aprovades anteriorment i seran d’aplicació a les Entitats Locals, als seus organismes autònoms, a les societats mercantils locals i entitats públiques empresarials locals, en els termes que s’estableixin al respecte en les esmentades instruccions. Podeu consultar-les en el següent enllaç:  Noves Instruccions de Comptabilitat Local

X