eNOTUM simplifica l’ús de les notificacions electròniques

notificacióLa nova versió d’eNOTUM ha substituït els dos botons d’acceptació i rebuig de les notificacions electròniques que hi havia fins ara per un únic botó per tal de simplificar l’accés dels usuaris a les notificacions. Amb aquest canvi desapareix la possibilitat de rebutjar explícitament la notificació i només es podrà considerar com a rebutjada aquella notificació a la que l’interessat no hi hagi accedit en els següents deu dies naturals des de que hagi estat practicada.

A banda de simplificar l’acceptació o el rebuig de les notificacions aquest canvi respon més acuradament a l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics que determina el següent:

Article 28. Pràctica de la notificació per mitjans electrònics.

  • 2. El sistema de notificació ha de permetre acreditar la data i l’hora en que es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació, així com la d’accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entén practicada a tots els efectes legals.
  • 3. Quan, havent‐hi constància de la posada a disposició, transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entén que la notificació ha estat rebutjada amb els efectes que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i normes concordants, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés.
X