Sant Just Desvern regula l’ús de les notificacions electròniques

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha aprovat una Ordenança reguladora de l’administració electrònica en què es regulen les notificacions electròniques i on  s’estableixen els casos en què les notificacions electròniques seran sempre obligatòries. D’aquesta manera, no caldrà gestionar el consentiment de l’interessat. Aquests casos són:

  1. Obligatorietat per a totes les persones jurídiques, però en podran quedar exempts d’aquesta obligació – si així ho demanen – les empreses que comptin amb menys de 5 treballadors.
  2. Obligatorietat per al personal de l’Ajuntament, sempre que les persones treballadores tinguin accés als recursos tecnològics adequats en el seu lloc de treball.
  3. Obligatorietat per als membres dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, que rebran la convocatòria per mitjans electrònics juntament amb la documentació complementària.
  4. Obligatorietat per a col·lectius de persones físiques que per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantits l’accés als mitjans tecnològics adequats i la disponibilitat d’aquests mitjans
  5. Obligatorietat per a persones físiques que hagin utilitzat mitjans electrònics amb les seves comunicacions amb l’Ajuntament amb anterioritat, amb el mateix nivell, o superior, que els requeriments tecnològics emprats anteriorment.
X