Resolució del Parlament Europeu de 21 de setembre de 2010, sobre realització del mercat interior del comerç electrònic (2010/2012 INI, 2012/C 50 E/01)

En data 21 de febrer de 2012 s’ha publicat en el DOUE aquesta Resolució en la qual el Parlament Europeu, entre altres extrems, assenyala la importància de simplificar les normes transfrontereres i reduir els costos de compliment per als comerciants i empresaris, oferint solucions pràctiques a diverses qüestions, i demana, a aquests efectes, l’establiment de sistemes de finestreta única i la promoció de solucions transfrontereres d’administració en línia, com la facturació i l’adjudicació de contractes públics per via electrònica.

Així mateix, en el punt 25 el Parlament demana  a la Comissió que proposi mesures per recolzar l’iniciativa de la facturació electrònica, amb la finalitat d’assegurar per al 2020 l’ús de les factures electròniques a tota Europa; al punt 41 destaca la importància d’un format obert d0intercanvi de documents per a la interoperabilitat empresarial electrònica, convidant a la Comissió a prendre mesures concretes per recolzar la seva aparició i la seva difusió; al punt 48 subratlla la importància de les signatures electròniques i la infraestructura de clau púlbica (PKI) per portar a terme els serveis segurs de govern electrònic a escala europea i demana a la Comissió que institueixi una “pasarel·la d’autoritats europees de validació” (European Validation Authorities Gateway), per garantir la interoperabilitat transfronterera de les signatures electròniques; al punt 49, en relació amb la contractació pública, demana a la Comissió i als Estats membres, donada la importància d’aprofitar el potencial del mercat únic, que garanteixin que, per a l’any 2015, almenys el 50 % dels procediments de contractació pública es duguin a terme per via electrònica.

 

X