L’Ajuntament de Llagostera aprova inicialment un reglament de creació i funcionament de la seu electrònica

El Ple Municipal, reunit en sessió ordinària de data 25 de gener de 2012, ha aprovat inicialment el reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llagostera, i l’ha sotmès a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrits diaris i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions

X