FUE Local

Servei organitzatiu, jurídic i de tramitació electrònica de les activitats empresarials per a que la majoria es puguin iniciar en 24 hores

Antecedents

FUE Local és un servei del Consorci AOC que va néixer a principis de l’any 2012 a partir d’un encàrrec del Govern, amb la missió d’oferir al món local els diferents tràmits electrònics estàndards i homogenis associats a la tramitació d’activitats empresarials, tot donant compliment a la Directiva de Serveis del Mercat Interior.

Els treballs inicialment es van desenvolupar gràcies a un equip de treball pluridisciplinar, que més enllà de l’AOC, va comptar amb la inestimable col·laboració de la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellar del Vallès i Castellbisbal, així com de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) del Departament d’Empresa i Ocupació, i el Servei de Prevenció i extinció d’incendis del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que han dotat els treballs del necessari rigor jurídic com tècnic.

Amb el temps el grup de treball s’ha fet extensiu a altres administracions, -com per exemple l’Ajuntament de Barcelona-, i es segueix treballant de forma col·laborativa per anar ajustant el model de tramitació de les activitats al territori.

Actualment el servei FUE local compta amb 17 tràmits electrònics amb la seva fitxa, formularis, solució electrònica de tramitació, mètodes d’integració, taules tècniques i connexió amb la “cerca guiada de tràmits” de Canal Empresa, per a facilitar als ajuntaments crear la seva Finestreta Única Empresarial (FUE), i compta ja amb 927 ajuntaments que són FUE, (incloent-hi l’Ajuntament de Barcelona).

FUE Local i les lleis de simplificació i facilitació econòmica

La FUE i la Llei 16/2015 de simplificació i l’obligació de nous tràmits

El 24 de juliol de 2015 es va publicar la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Amb aquesta llei es regulen de forma explícita règims d’intervenció que afecten a l’inici i l’exercici d’activitats econòmiques, que fins el moment restaven a expenses de cada ajuntaments, però també es determina que tots els ens locals catalans hauran d’esdevenir Finestreta Única Empresarial (FUE) que s’entén com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés als tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l’accés a l’activitat econòmica.

La FUE i la Llei 18/2020 de facilitació econòmica

El 28 de desembre de 2020 es va publicar la Llei de facilitació econòmica, una normativa pionera a Europa en l’àmbit de la facilitació, que aplica el principi "Only Once" pel qual empreses i emprenedors només hauran d’aportar una única vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions.

A l’enllaç següent podeu disposar dels criteris exactes que hauran de complir els ens per a ser considerats FUE sigui via e-TRAM (abans 13 de febrer de 2016), o via integració amb solució de tramitació pròpia (abans de 13 d’agost de 2016).

La norma inclou mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis de forma proactiva a les empreses un copa analitzades les dades aportades sense necessitat que ho sol·licitin; i estableix un nou model de relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l’estandarització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència.

La Llei —que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)— és fruit d’un treball col·laboratiu del Departament d‘Empresa i Coneixement amb representants dels diferents agents econòmics implicats.

Tenint en compte els criteris i terminis fixats tant per la Llei de simplificació, com per la Llei de facilitació, l'AOC, -i mitjançant el servei FUE local-, ajuda a donar compliment a totes les obligacions que se'n deriven.

Recursos disponibles del servei

A continuació es descriuen els diferents recursos disponibles:

Ens usuaris del servei

Actualment 927 ajuntaments catalans catalans ja donen compliment als requisits bàsics associats a la Llei de simplificació per esdevenir FUE, i n’hi ha 10 més en fase avançada dels treballs. La taula següent mostra el detall dels treballs portats a terme.

A continuació mostrem un mapa amb l’estat actual de desplegament del servei FUE Local al territori a 28 de desembre de 2021.

Si el vostre ajuntament no s’ha adherit encara al servei, a l’enllaç següent us expliquem detalladament com ser un ens FUE.

Full de ruta 2021

  • Seguir fomentar el desplegament del servei tant en la modalitat e-TRAM i en la versió solució pròpia/integració.
  • Ajustar els tràmits FUE a noves versions de la solució de tramitació (e-TRAM 2.0).
  • Treballar per incorporar nous tràmits al catàleg, seguint el model de la FUE
  • Mantenir actualitzades les diferents fitxes dels tràmits oferts a mesura es vagin produint canvis normatius.
  • Avançar en treballs d’acompanyament i difusió del servei conjuntament amb l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), diputacions i entitats municipalistes.

Trobareu el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

 

Per tant, haureu d’emplenar el document PDF de Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC i el Formulari de configuració FUE Local

És important que considereu:

  • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT us hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.

Suport tècnic

Si teniu dubtes tècnics sobre el funcionament de la taula de classificació podeu contactar via correu electrònic amb canalempresa@gencat.cat, en el cas d’un dubte sobre la Cerca guiada de tràmits, identificant l’ID (codi d’identificació) de la sessió, i reportar-hi el problema trobat.

Si els dubtes són referents a la sol·licitud del servei FUE Local o vinculats a la tramitació electrònica (e-TRAM o d’integració amb solució pròpia) podeu consultar el Portal de Suport de FUE Local o contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC.

Suport a la integració

Si el que voleu és avançar en la integració sobre una solució pròpia de tramitació caldrà que ho indiqueu al formulari d’alta del servei que ens feu arribar. Us deixem el contacte de suport.integracio@aoc.cat  per si teniu dubtes.

927 ajuntaments

catalans ja són FUE

Ens usuaris FUE Local

Us mostrem ubicats por zones els ens que disposen de FUE Local

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Sol·liciteu aquest servei
X