SCT – Petició de dades o informe agent denunciant

S’obre un nou servei a EACAT del Servei Català de Trànsit (SCT) amb l’objectiu de sol·licitar més informació sobre el fet denunciat a l’agent actuant quan l’instructor del procediment sancionador, a la vista de les al·legacions formulades per la persona interessada, precisa aclarir o concretar els fets denunciats per part de l’agent actuant (modalitat 1: Petició de l’SCT a l’agent denunciant: petició de dades o d’informe).

L’agent denunciant també pot trametre al SCT un escrit o informe sense que el SCT ho hagi sol·licitat amb anterioritat (modalitat 2: Comunicació de l’agent denunciat a l’SCT: comunicació de dades o d’informe).

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SCT – Petició de dades o informe agent denunciant.

X