La maduresa digital dels ajuntaments disminueix la seva despesa en material d’oficina per habitant

El grau de desenvolupament en matèria d’administració electrònica d’un ajuntament disminueix la seva despesa en material d’oficina per habitant. Així ho demostra un estudi comparatiu entre l’Índex de Maduresa Digital de tots els ajuntaments de Catalunya i la seva despesa en material d’oficina durant l’any 2020.

L’Índex de Maduresa Digital avalua el nivell de digitalització i govern obert de les administracions locals mitjançant un conjunt de més de 30 indicadors organitzats en tres dimensions:

  • La disponibilitat dels serveis públics digitals que permeten a la ciutadania exercir els seus drets digitals.
  • L’activitat dels serveis digitals de tramitació amb la ciutadania, gestió interna i interoperabilitat.
  • La implantació dels principis de govern obert: transparència, dret d’accés, dades obertes, rendició de comptes i participació.

L’AOC ha comparat els valors de l’Índex de Maduresa Digital dels ajuntaments de Catalunya durant el 2020 amb la seva despesa per habitant en material d’oficina durant el mateix exercici, fent servir una escala logarítmica per tenir en compte la gran diferència de magnitud existent entre els diferents organismes.

Comparació entre la despesa per habitant d’un ajuntament i el seu Índex de Maduresa Digital

El resultat mostra una clara relació entre les dues variables amb una pendent negativa que indica que els ajuntaments amb un IMD més gran tendeixen a tenir una despesa en material d’oficina per habitant més petita. La relació trobada és estadísticament significativa i explica el 10,94% de la variabilitat total de les dades.

Podeu consultar l’Índex de Maduresa Digital del vostre ens al següent enllaç.

X