Disponible la consulta de la Base de Dades de Subvencions a Via Oberta

El Consorci AOC ha incorporat dins del catàleg de dades i documents interoperables, la consulta d’un nou servei de la Base Nacional de Subvencions (BNDS), procedent de la Intervenció General de l’Estat (IGAE). El servei incorpora tres modalitats de consulta que permetran a les AAPP poder comprovar les dades relatives a una persona física o jurídica que concorrin en un procediment de concessió de subvenció i determinar si estan subjectes o no a la percepció de la mateixa.

Noves modalitats de consum:

Consulta d’inhabilitacions – El servei s’encarrega de consultar les dades d’inhabilitacions per percebre subvencions d’una persona física o jurídica registrada a la BDNS, ja sigui per imposició de sentència judicial ferma o per sanció administrativa en els supòsits contemplats a la legislació vigent.

 Consulta de concessions El servei s’encarrega de consultar les dades de concessions rebudes per un d’una persona física o jurídica registrada a la BDNS, obtenint la informació de les concessions atorgades a un beneficiari en un període, amb indicació de l’Òrgan concedent, convocatòria, i imports concedits, pagats i en el seu cas reintegrats.

Consulta de subvencions MINIMIS – El servei s’encarrega de consultar les dades de subvencions i ajuts que compleixin la regla MINIMIS d’una persona física o jurídica registrada a la BDNS, obtenint si existeixen subvencions que compleixin la regla MINIMIS del beneficiari objecte de la consulta i obtenir la suma de tots els imports d’aquestes.

Aquestes noves modalitats de consulta de la Base Nacional de Subvencions (BNDS) les localitzareu dins del seu prestador: la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). Per a conèixer el detall d’aquests serveis i els seus requeriments podeu consultar la Carta de Serveis disponible a la web del Consorci.

Documentació d’integració

Per aquells organismes que estiguin o vulguin consumir els serveis de IGAE a través de serveis web (fora de pantalles EACAT) tenen disponible la documentació tècnica dels serveis disponible a l‘enllaç següent.

X