La Comissió Europea impulsa una Directiva de Dades per promoure una economia de dades justa i innovadora

La Comissió Europea ha proposat noves normes sobre qui pot utilitzar les dades generades a la UE en tots els sectors econòmics i accedir-hi. La Llei de Dades garantirà l’equitat a l’entorn digital, estimularà un mercat de dades competitiu, brindarà oportunitats a les empreses i farà que les dades siguin més accessibles per a tothom. Donarà lloc a nous serveis, innovadors i a preus més competitius, per als serveis postvenda i la reparació d’objectes connectats. Aquest darrer component horitzontal de l’estratègia de dades de la Comissió exercirà un paper clau en la transformació digital, d’acord amb els objectius digitals per al 2030.

La proposta de Llei de Dades inclou:

  • Mesures que permetin als usuaris de dispositius connectats accedir a les dades generades per ells, que solen recollir exclusivament els fabricants, i intercanviar-los amb tercers per prestar serveis de postvenda o altres serveis innovadors basats en dades. Manté incentius perquè els fabricants segueixin invertint en la generació de dades d’alta qualitat en cobrir els costos relacionats amb la transferència i excloure l’ús de dades intercanviades en competència directa amb els seus productes.
  • Mesures per reequilibrar el poder de negociació de les pimes mitjançant la prevenció de l’abús dels desequilibris contractuals als contractes d’intercanvi de dades. La Llei de Dades els protegirà de les clàusules contractuals abusives imposades per una banda amb una posició negociadora molt més forta. La Comissió també formularà models de clàusules contractuals per ajudar aquestes empreses a redactar i negociar contractes equitatius dintercanvi de dades.
  • Mitjans perquè els organismes del sector públic obtinguin i usin dades en poder del sector privat que siguin necessàries en circumstàncies excepcionals, especialment en cas d’emergències públiques com inundacions i incendis forestals, si les dades no estan disponibles altrament. La informació sobre les dades és necessària per respondre amb rapidesa i seguretat, alhora que es redueix al mínim la càrrega per a les empreses.
  • Noves normes que permetin als clients canviar efectivament de proveïdors de serveis de tractament de dades al núvol i estableixin salvaguardes contra la transferència il·legal de dades .

A més, la Llei de Dades revisa determinats aspectes de la Directiva sobre bases de dades, que es va formular a la dècada de 1990 per protegir les inversions en la presentació estructurada de les dades. En particular, aclareix que les bases de dades que contenen informació procedent de dispositius i objectes de la internet de les coses no han d’estar subjectes a una protecció jurídica independent. Això en garantirà l’accés i la utilització.

Els consumidors i les empreses podran accedir a les dades del dispositiu i utilitzar-les per a serveis postvenda i de valor afegit, com ara el manteniment predictiu. En disposar de més informació, els consumidors i usuaris com a agricultors, companyies aèries, empreses de construcció o propietaris d’edificis estaran en condicions de prendre millors decisions, com ara comprar productes i serveis de més qualitat o més sostenibles, contribuint així als objectius del Pacte Verd.

Les empreses i els agents industrials disposaran de més dades i beneficiaran un mercat de dades competitiu. Els proveïdors de serveis de postvenda podran oferir serveis més personalitzats i competir en igualtat de condicions amb serveis comparables oferts pels fabricants, mentre que les dades es podran combinar per desenvolupar també serveis digitals completament nous.

Aquesta propuesta es la segona gran iniciativa legislativa derivada de l’estrategia europea de dades de febrer de 2020, que té per objectiu posar a la Unió Europea a la vanguarda d’una societat basada en la informació.

X