Publicada la Resolució de concessió de les Subvencions per al finançament d’escoles de dansa d’ens locals. Curs 2018-2019 i Curs 2019-2020

El Departament d’Educació ha la Resolució definitiva de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d’escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els ens locals interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden formular un requeriment, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta l’acte, en el termini de dos mesos a comptar des de la seva publicació, segons el que disposa l’article 44 de la Llei esmentada.

X