eNOTUM millora l’accés al portal de ciutadania

El servei d’eNOTUM ha corregit diferents accessos que es permetien amb certificats de representant, d’empleat públic i de persona vinculada, a través del portal de ciutadania, per tal d’optimitzar-ne el seu funcionament. Us en concretem els detalls.

Certificat de representant

El certificat de representant permet realitzar qualsevol actuació davant qualsevol administració en nom de la persona representada, perquè s’emet a favor de qui tingui les màximes funcions de representació de l’entitat (de moment, no hi ha certificats amb delegacions parcials).

Fins ara, si una notificació a una empresa estava vinculada a una altra persona (concepte de persona vinculada), no s’hi podia accedir amb el certificat de representant.

Ara s’ha corregit aquest funcionament, i si una persona té un certificat de representant de la persona jurídica o empresa destinatària de la notificació, ha de poder accedir-hi sempre, al marge de si hi ha una persona vinculada o no.

Certificat de persona vinculada

El certificat de persona vinculada, segons la classificació d’@firma, és un certificat de persona física tot i que tingui contingut un NIF de persona jurídica, per la qual cosa, s’ha de tractar com a tal.

Fins ara, amb el certificat de persona vinculada es podien veure les notificacions destinades al NIF de la persona física i al NIF de la persona jurídica continguts en el certificat. A partir d’ara, aquest comportament s’ha corregit i el certificat de persona vinculada només permetrà veure aquelles notificacions destinades al NIF de la persona física contingut en el certificat així com les notificacions a les que s’hagi vinculat aquesta persona física, coincideixi o no amb el NIF de persona jurídica del certificat.

Concepte de persona vinculada

eNOTUM permet vincular una persona física a una notificació de persona jurídica, que també hi té accés.

Fins ara, quan incloiem una persona física com a persona vinculada a una notificació aquesta persona física només hi podia accedir:

  • nivell baix: codi un sol ús
  • nivell baix/substancial/alt: certificat de representant

A partir d’ara, això s’ha corregit i les persones vinculades poden accedir a les notificacions amb qualsevol identificador vàlid de persona física en funció del nivell de seguretat de la mateixa.

Certificat T-CAT

La T-CAT és un certificat d’empleat públic, en definitiva un certificat de persona física que relaciona una persona amb una entitat o organisme públic, però que no li confereix la capacitat de representació del mateix.

Fins ara, amb la T-CAT es permetia veure les notificacions destinades tant al NIF de la persona física com al NIF de l’organisme.

A partir d’ara, aquest es tractarà com a un certificat de persona física i només permetrà l’accés a les notificacions destinades a la persona física continguda en el certificat, excloent-ne el tractament de persona jurídica.

En el cas que la persona física titular de la T-CAT ostenti la capacitat de representant, caldrà que ho demostri amb una T-Cat de Representant (on sí consta aquest atribut, perquè abans de l’emissió del certificat s’ha verificat la capacitat de la persona titular).

Certificats admesos a eNOTUM

En aquest sentit, us recordem que els tipus de certificat que retorna PSIS acceptats per eNOTUM són:

  • Certificats de Persona Física (tipus 0)
  • Certificats de Persona Jurídica (tipus 1)
  • Certificats d’Empleat Públic (tipus 5)
  • Certificats de persona física representant davant de les Administracions Públiques de persona jurídica (tipus 11)
  • Certificats de persona física representant davant de les Administracions Públiques d’Entitat sense persona jurídica (tipus 12)

X