TSF – Sancions de l’ordre social

Senyal de trànsit de prohibitEl Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica 4 nous serveis per a:

  • Comunicar l’inici de procediments sancionadors de l’ordre social en les matèries d’estrangeria, normes laborals, seguretat i salut laboral i obstrucció.
  • Trametre al Departament els documents que s’estimin pertinents (respostes a requeriments, al·legacions, recursos, reconeixement de la responsabiltat, etc.).
X