S’aixeca la suspensió dels contractes tramitats amb mitjans electrònics

El 6 de maig  de 2020 es va publicar el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019.

Aquest Reial decret llei, estableix, a banda d’altres qüestions, l’aixecament de la suspensió dels contractes que es tramiten amb mitjans electrònics a la seva disposició addicional vuitena “Continuació i inici dels procediments de contractació celebrats per entitats del sector públic durant la vigència de l’estat d’alarma” establint el següent:

“Als efectes previstos en l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Real decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, des de l’entrada en vigor del present real decret-llei s’acorda l’aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic, en el sentit definit a l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics.

El disposat en el paràgraf anterior permetrà igualment l’inici de nous procediments de contractació la tramitació del qual es dugui a terme també per mitjans electrònics. Aquesta mesura s’estendrà als recursos especials que siguin procedents en ambdós casos”.

També és important ressaltar d’aquesta disposició que, pel que fa a les indemnitzacions dels contractes suspesos, es modifica l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, per completar-lo i aclarir-lo.

Quant als contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva que hagin quedat suspesos d’acord amb el previst al Reial decret llei, es precisa la possibilitat que l’òrgan de contractació pugui realitzar bestretes a compte de l’import estimat de la indemnització que correspongui al contractista i s’afegeix que es podrà demanar una garantia si es considera convenient.

X