Recomanacions en transparència de l’Oficina Antifrau durant la crisi de la COVID-19

Imatge: graffica.info

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha enviat a totes les administracions públiques de Catalunya un document de recomanacions per prevenir els riscos en l’exercici de les potestats públiques durant la crisi de la COVID-19.

Les recomanacions que ha emès Antifrau cerquen incrementar la confiança de la ciutadania en els poders públics refermant el compromís ètic, la transparència, el control i, més endavant, l’avaluació i el retiment de comptes dels ens públics durant aquesta crisi per preservar els drets de les persones, particularment d’aquelles més desafavorides.

En l’àmbit de la Transparència, el document proposa crear específicament un espai propi de COVID-19 en els portals de transparència del ens públics on es pugui trobar de manera senzilla tota la informació relacionada amb la resposta a aquesta crisi: 

  • Informació sobre totes les actuacions o programes destinats a atendre necessitats (subvencions, ajuts i prestacions de qualsevol naturalesa, transferències…) 
  • Informació conjunta, acumulada i detallada de tots els contractes tramitats per emergència, així com sense publicitat (menors i negociats) 
  • Informació sobre els plans de contingència aprovats (amb el major detall possible). 
  • Mesures de prevenció de riscos laborals activades

 En l’àmbit de la Transparència, el document proposa crear específicament un espai propi de COVID-19 en els portals de transparència del ens públics on es pugui trobar de manera senzilla tota la informació relacionada amb la resposta a aquesta crisi per facilitar el retiment de comptes a la ciutadania i l’escrutini de la societat civil.

Per a Antifrau no es tracta de limitar aquest espai a les dades sanitàries que ja s’estan oferint o al mer llistat de normativa aprovada, sinó de mostrar tota la informació relacionada amb l’actuació pública i entre altres elements destaquen:

  • Informació sobre totes les actuacions o programes destinats a atendre necessitats (subvencions, ajuts i prestacions de qualsevol naturalesa, transferències…)
  • Informació conjunta, acumulada i detallada de tots els contractes tramitats per emergència, així com sense publicitat (menors i negociats)
  • Informació sobre els plans de contingència aprovats (amb el major detall possible).
  • Mesures de prevenció de riscos laborals activades

Podeu consultar el detall de les propostes d’Antifrau per l’espai COVID-19

I si el meu ens vol avançar en la creació d’aquest espai i és usuari del portal de transparència de l’AOC ?

A nivell operatiu, i per aquells ens que vulguin posar a disposició de la ciutadania aquests espais, el portal de transparència que ofereix el Consorci AOC disposa de la possibilitat de crear ítems propis de transparència.

En aquest sentit, la creació d’un ítem propi “COVID-19”, a la família d’Informació institucional i Organitzativa, que faciliti avançar en descripcions personalitzades (seguint les recomanacions d’Antifrau) podria ser una solució efectiva.

Caldria, però, evitar la duplicació d’informació, i minimitzar els esforços dels treballadors de l’AAPP en la seva obligació de publicar informació. L’ítem COVID-10 creat ad-hoc podria incorporar enllaços a informació del propi portal de transparència o web de l’ens, documents, taules o imatges, essent per tant és una opció senzilla i prou oberta per a poder-hi donar resposta.

Per als ens que optin per a desplegar aquest espai, recordar que a la pàgina principal del portal de transparència es pot optar per ressaltar l’ítem als destacats, i/o editar algun dels bànners proposats reforçant la imatge i l’accés a l’espai en qüestió. Podeu consultar Com personalitzar la Seu-e i Transparència?.

X