Els empleats públics de la Generalitat de Catalunya valoren molt positivament el teletreball

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha fet públic l’informe “Valoració del teletreball a l’Administració de la Generalitat” derivat de les 4.650 respostes al Qüestionari sobre l’experiència de teletreball a l’Administració de la Generalitat. COVID-19.

Aquest qüestionari ha estat elaborat amb l’objectiu de disposar de dades sobre la percepció dels empleats de l’Administració de la Generalitat que, a causa de la situació de confinament, han hagut d’adoptar el teletreball com a modalitat de prestació de serveis.

Segons la informació de la Generalitat, més de 16.000 empleats públics han fet teletreball, el que suposa un 40% del personal (sense tenir en compte els serveis essencials).

De les respostes anònimes rebudes se’n desprenen les següents conclusions:

Percepció del teletreball

 • L’experiència actual de teletreball ha estat valorada com a satisfactòria en el 79% dels casos i pràcticament el mateix percentatge (78%) per les que ocupen llocs de comandament.
 • La percepció global de l’experiència de teletreball es descriu com a Molt satisfactòriapel 32% de les persones que no ocupen llocs de comandament, i pràcticament el mateix percentatge (un 31%) per les que ocupen llocs de comandament.

Comunicació

 • En l’àmbit de la comunicació, un 80% afirma que, un o diversos cops al dia, ha mantingut interacció amb els companys durant aquest període. 
 • El mitjà més utilitzat per comunicar-se i intercanviar informació ha estat el correu electrònic. El 77% afirma que l’utilitza molt sovint o sempre. L’ús del xat també comença a ser un mitjà habitual per relacionar-se, més del 60% l’utilitza habitualment en la relació amb els companys.

Seguiment de les taques i eficàcia de la feina

 • Pel que fa al seguiment de tasques, abans de l’experiència de teletreball un 62% dels treballadors no utilitzava sistemes o eines de planificació/supervisió de la feina de la unitat.
 • Quant als ítems vinculats a l’eficàcia de la feina, més del 80% dels treballadors consideren que tant el seu propi rendiment i qualitat de la feina com el rendiment i qualitat de la feina de l’equip s’han mantingut igual o bé han augmentat.
 • El 52% dels treballadors s’organitzen la jornada de manera continuada, amb les pauses necessàries per a accions puntuals de desconnexió. Aquesta preferència es manté pràcticament igual en dones i en homes.
 • Del conjunt de treballadors que s’organitzen la jornada per trams per compaginar-la amb altres obligacions, el 55% conviuen amb persones dependents que requereixen atenció o cura freqüent.

Clima laboral i prevenció de riscos

 • Sobre els aspectes de prevenció de riscos i clima laboral, un 51% de les persones consideren que el seu entorn de treball està preparat pel teletreball. Un 32% considera que hi hauria de fer petits canvis, però assumibles.
 • El 90% considera que la implicació de les persones s’ha mantingut o bé ha augmentati, al contrari, es refereix una disminució dels conflictes en un 60% de les respostes.
 • S’evidencia un marge important de millora respecte de l’exercici d’algunes de les recomanacions vinculades a la prevenció de riscos. El gaudi del dret a la desconnexió digital rep la valoració més baixa, amb una mitjana de 2,3 sobre 4.

Tecnologia

 • Dels usuaris que disposaven dispositius corporatius (un 67% dels que han respost) el 51% han disposat de VPN i han pogut tenir accés a totes les aplicacons corporatives i fer les tasques habituals.
 • En el marc de la tecnologia, es demana als enquestats l’autovaloració dels coneixements de les eines i recursos TIC i gairebé la meitat (47%) es qualifiquen com a usuaris avançats o experts. Únicament el 3% s’autopercep com a usuari amb dificultats. L’autopercepció millora a mesura que disminueix la franja d’edat.
 • Les eines de comunicació síncrona Xat i Teams són les preferides pels usuaris quan han necessitat algun tipus de suport en TIC i en dispositius o eines tecnològiques davant d’opcions més consolidades com el SAU.

Rol dels comandaments

 • El qüestionari conté un apartat específic dedicat al rol de comandament com a peça clau en una modalitat de treball basada en la responsabilitat de les persones que teletreballen i en un lideratge fonamentat en la confiança i la rendició de comptes.
 • Els comandaments valoren els paràmetres relacionats amb l’acompliment de la feina del seu equip amb un notable alt.
 • El 75% dels comandaments utilitzen o tenen previst utilitzar en breu un sistema de seguiment de la feina de la unitat. Abans d’aquesta experiència, el percentatge era només del 46%.
 • La incidència del teletreball sobre la manera en què s’exerceix la funció de comandament sembla que ha estat escassa. El 70% manifesta que no ha canviat gaire, atès que la unitat ja funcionava amb objectius i tasques, i únicament ha calgut fer petits canvis.
 • Els canvis que ha calgut introduir estan vinculats majoritàriament a temes de comunicació, d’una banda, i a aspectes de planificació, fixació d’objectius i eines de seguiment, de l’altra. També apareix en menor mesura la necessitat de més acompanyament i/o suport a l’equip de treball.

Viabilitat futura del teletreball

 • El darrer bloc del qüestionari es dedica a explorar la percepció sobre la viabilitat futura del teletreball. El 84% de les persones que responen el qüestionari consideren que en el futur el teletreball és viable, en el cas de les persones que ocupen llocs de comandament el percentatge és també alt (81%). Abans d’aquesta experiència, el percentatge de comandaments partidaris del teletreball era del 73%.
 • El percentatge de dones que afirma voler continuar teletreballant és una mica inferior (77%) que el percentatge dels homes que opten també per continuar teletreballant (81%).
 • La preferència pel que fa al nombre de jornades setmanals per fer en la modalitat de teletreball és de 3 dies, combinada amb el treball presencial.

Informació complementària:

X