Itineraris per facilitar la publicació de les dades obertes locals utilitzant el portal AOC (1/3)

LES DADES OBERTES: UNA OPORTUNITAT

Les dades obertes són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició de la ciutadania (normalment des de portals públics) perquè puguin ser utilitzades de manera senzilla, lliure i còmoda.

Posar-les a disposició de la societat és un exercici de transparència que permet que la ciutadania tingui informació sobre les accions i serveis de l’Administració i sobre la gestió que es fa dels recursos públics.

La reutilització de dades també permet als diferents actors de la societat (ciutadania en general, entitats, associacions, empreses…) elaborar nous productes i serveis que aportin valor, innovació i coneixement, i esdevenir fins i tot potencials oportunitats de negoci.

MARC NORMATIU

Més enllà dels valors ètics o econòmics que pugui implicar el foment de les dades obertes és important mencionar que la reutilització de dades del sector públic està regulada per la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic que va ser modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per adaptar-la a la Directiva europea 2013/37/UE.

De la seva banda, l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI), regulat pel Reial decret 4/2010, de 8 de gener, estableix el conjunt de criteris i recomanacions que les administracions públiques han de tenir en compte per prendre decisions tecnològiques que garanteixin la interoperabilitat. Concretament, a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información s’estableixen el conjunt de pautes bàsiques per reutilitzar documents i recursos d’informació elaborats o custodiats pel sector públic.

Cal destacar l’impuls de la reutilització de dades associat a les lleis vinculades al foment de la Transparència. L’article 5.1 de la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, destaca que “s’establiran els mecanismes per a facilitar la informació de transparència d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic”.

DADES OBERTES I ITINERARIS PROPOSATS PER L’AOC

Des de l’AOC tenim la ferma voluntat d’impulsar les dades obertes al món local i per fer-ho oferim als ens locals diferents recursos i itineraris per anar-hi avançant.

A partir d’una primera fase d’ús de dades obertes (automàtica i per defecte vinculada amb la solució de portal de transparència de l’AOC), anirem desgranant experiències, recursos i serveis per avançar cap a l’autogestió i publicació de dades obertes pròpies, aprofitant les darreres millores al portal de transparència per automatitzar-ne els ítems a partir de la seva interrelació entre els portal de transparència i de dades obertes.

  • Primera fase: una plataforma de dades obertes genèrica

Pensat per a tots aquells ens què a curt termini no tenen capacitat per a crear conjunts de dades pròpies, la solució inclou actualment 39 conjunts de dades publicats per defecte.

Aquests conjunts de dades són claus pel manteniment de la informació del portal de transparència i inclouen dades origen diferents fonts supramunicipals (Ministeri d‘Hisenda, Generalitat de Catalunya, Consorci AOC, Diputació de Barcelona- CIDO…), i podem trobar dades tant interessants com les convocatòries de personal, ordenances, subvencions, contractes, convenis, etc..

Aquest portal de dades obertes es troba per defecte en tots els portals de transparència existents pel món local, per tant en tenim més de 1.180. Per accedir-hi només cal clicar a l’entorn de “Dades Obertes” disponible al portal de cada entitat. Des de l’AOC treballem per ampliar el nombre de conjunts de dades publicats de manera automàtica.

Figura 1: accés a “Dades Obertes” des del portal de transparència i vista a portal de dades obertes genèric
Figura 1: accés a “Dades Obertes” des del portal de transparència i vista a portal de dades obertes genèric

Si detecteu algun conjunt de dades que no voleu mostrar podeu accedir al quadre de comandament (com editors del portal de transparència) i fer que no es visualitzi. Per a més informació podeu consultar “Dades obertes: conjunt de dades a mostrar al portal de transparència”.

X