ACA – Declaració responsable de pastures en DPH

Ovelles pasturants prop d'un riuL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publica el servei ACA – Declaració responsable de pastures en DPH, permet presentar la declaració responsable de pastures en domini públic hidràulic (DPH).

S’entén per declaració responsable de pastures el document subscrit per un interessat en qui manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent per a la utilització de pastures a les conques internes de Catalunya, que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es compromet a mantenir el seu compliment durant l’exercici de l’activitat que motiva la declaració.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ACA i, concretament al servei ACA – Declaració responsable de pastures en DPH.

X