Declaració de Béns Culturals d’Interès Nacional (Béns Immobles)

Vitralls de la Sagrada FamíliaLa declaració de béns culturals d’interès nacional (BCIN) requereix la incoació prèvia d’un expedient, iniciat d’ofici per l’Administració de la Generalitat o bé a instància d’una altra administració pública o de qualsevol persona física o jurídica. Un cop finalitzat el procediment de declaració, aquesta ha d’ésser acordada pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Cultura.

La declaració d’un BCIN s’ha de notificar als interessats i als ajuntaments dels municipis on radica el bé, i s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.

Per donar suport a aquesta gestió, el Departament de Cultura ha implementat el servei CLT – Declaració de Béns Culturals d’Interès Nacional (Béns Immobles).

X