Tràmits més clars, simples i àgils del Servei de primera acollida a Catalunya 2018

Us informem que hem dut a terme diversos canvis que volen simplificar els tràmits relacionats amb el Servei de primera acollida a Catalunya.

El tràmit Tramesa de la sol·licitud d’alta al Servei de Primera Acollida recull les dades d’identificació de la persona usuària, així com l’any d’arribada al municipi, el lloc de procedència o bé si és sol·licitant de protecció internacional. Com a novetat, destaquem que no cal adjuntar la sol·licitud original signada per la persona usuària ni tampoc el document d’identitat.

Pel que fa al tràmit Proposta de Certificat d’Acollida, es renova completament i a partir d’ara es comunicarà la formació o els coneixements que acredita la persona usuària amb un nou formulari.

En resum, els tràmits del Servei de primera acollida se simplifiquen i s’optimitzen al màxim per tal d’economitzar el temps i les dades necessàries per dur-los a terme i poder emetre el Certificat d’acollida d’una manera més àgil.

X