Les dades de la Generalitat seran obertes per defecte

El Govern ha aprovat impulsar l’obertura de fitxers estadístics que permetrà que la Generalitat, el sector públic i els ens locals publiquin de manera oberta totes les dades que generin amb els únics límits que estableix la Llei de Transparència que són tot allò que afecta a la privacitat personal i a la seguretat pública, a banda dels precediments considerats secrets per llei.

Amb aquest acord la Generalitat promou l’obertura per defecte de totes les dades públiques i subscriu els principis de la Carta Internacional de Dades Obertes en el marc de l’Open Data Charter.
La finalitat principal de l’estratègia és dotar la ciutadania de les eines necessàries per tal que s’impliqui directament en la gestió pública, així com potenciar el valor social per mitjà de l’ús de dades obertes per part de diferents col·lectius de la societat.

En aquest sentit, el Govern ha acordat subscriure els principis de la Carta Internacional de Dades Obertes promoguda per la xarxa internacional Open Data Charter, sorgida a través de la col·laboració de més de 70 governs i organitzacions de tot el món, i que té l’objectiu d’integrar la cultura i la pràctica d’obertura de dades als governs. Aquesta carta estableix que les dades han de ser obertes per defecte, actualitzades i exhaustives, accessibles i utilitzables, comparables i interoperables, que millorin la governança i la participació ciutadana i que promoguin el desenvolupament inclusiu i la innovació.

Amb la voluntat de donar la màxima difusió a les dades de les administracions públiques catalanes, la Generalitat també promourà la integració del seu catàleg de dades obertes al Portal europeu de dades  que dona accés a les dades obertes d’institucions o entitats del conjunt de la Unió Europea.

L’estratègia aprovada preveu que el Portal de dades obertes de la Generalitat faciliti i serveixi per impulsar la implementació d’eines d’anàlisi de la informació seguint criteris territorials o sectorials. Per això, sempre que sigui possible, s’incorporaran variables geogràfiques o informació sobre gènere per poder potenciar la implementació i avaluació de les polítiques de gènere. A més, per tal d’assolir una integració plena de les dades que reflecteixi la realitat del país, la Generalitat promourà la incorporació de dades procedents dels ajuntaments i la resta d’ens de les administracions locals.

La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO) s’encarregarà de fer el seguiment del pla estratègic de dades obertes i n’afavorirà l’execució. Des de la Direcció General de Transparència de Dades Obertes del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència es promouran les mesures organitzatives i es definiran els criteris necessaris per l’obertura de dades i la seva qualitat. Per això, es donarà suport als departaments de la Generalitat i al sector públic en la publicació de dades, l’adaptació de formats, el manteniment del Portal de dades obertes i en l’ús d’eines per a la visualització i l’anàlisi de dades.

X