FMC i ACM presenten una guia sobre els impactes del reglament europeu de protecció de dades

Les entitats municipalistes (FMC i ACM) presenten un Manual Guia sobre els impactes del Reglament Europeu de protecció de dades en els ens locals

Amb aquesta guia es pretèn reflexionar sobre les novetats més importants d’aquest reglament i sobre els impactes més rellevants que afecten els ens locals catalans i les entitats del seu sector públic vinculades, dependents o adscrites.

El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, deroga la Directiva 95/46/ CE (en endavant RGPD), i l’elaboració d’aquesta guia té com a objectiu ajudar als membres dels governs locals, tant polítics com empleats públics, com també la ciutadania que es relaciona amb aquest nivell de govern, en la seva interpretació.

Amb motiu de la difusió d’aquesta guia s’ha preparat una sessió informativa, que tindrà lloc el 3 de maig a Auditori de l’idEC, en la què els autors podran exposar els elements de major rellevància d’aquesta publicació.

Podeu trobar el document: Guia

Podeu consultar el programa i inscriure-us a la sessió informativa: Programa i Inscripcions

 

X