Utilitzeu la tramesa genèrica en els casos d’hetereogeneïtat en les dades obtingudes a través de la PICA, corresponents a consultes de dades del Padró

Els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, per a la tramitació d’alguns procediment necessiten realitzar consultes al Padró d’habitants dels ajuntaments de Catalunya. Aquestes consultes s’emmarquen dins del que estableix l’article 28.2. de la Llei 39/2015 amb relació a què “els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol administració, quan l’interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consulti o sol·liciti”.

En no ser homogènia la gestió del padró d’habitants s’ocasionen incongruències en les dades, obtingudes a través de la PICA. Tradicionalment, la solució era requerir al ciutadà les dades del padró, però això implicava una gran quantitat de sol·licituds als ajuntaments entre d’altres problemes.

Per tal de no sol·licitar al ciutadà cap document que ja obra en mans de l’Administració, es proposa que el requeriment d’informació dels departaments de la Generalitat de Catalunya als diferents ajuntaments o gestors del Padró es faci utilitzant la tramesa genèrica d’EACAT.

De fet, ja fa temps que qualsevol comunicació entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals es fa a través d’aquesta plataforma. Així, doncs, l’eina que cal utilitzar a aquest efecte és la tramesa genèrica sempre que no existeixi un servei específic per fer-ho.

La tramesa genèrica és un tràmit pensat perquè qualsevol ens pugui enviar una tramesa per comunicar-li telemàticament tot allò que no té un servei específic, o sigui , que la tramesa genèrica dóna cobertura a tots aquells procediments que no tenen definit un tràmit específic a la plataforma EACAT.

X