Us presentem les dades de visualització dels deu ítems de Transparència de manera agregada i desglossades per mesos. Cal remarcar que, en el transcurs dels nou mesos compresos entre el juny de 2016 i febrer de 2017, encapçalen el rànquing d’ítems més visitats, dos pertanyents a l’apartat d’Informació institucional i organitzativa: Convocatòries de personal i Tauler d’edictes. En tercer lloc la Instància genèrica, que és el tràmit estrella emprat per la ciutadania per tal d’adreçar-se a l’administració titular de la Seu Electrònica. A continuació, les Licitacions en tràmit (perfil de contractant) és el quart ítem que desvetlla més interès, seguit pels Estatuts en cinquè lloc i les Actes de ple en sisè. Per acabar, tres ítems relacionats amb l’àmbit de la gestió econòmica: Pressupost, Despeses per programa i Factures electròniques. Finalment, tanca el Top deu l’ítem d’Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.

És remarcable la diversitat d’interessos que suscita l’accés obert i transparent a la informació de les Administracions Locals catalanes.

X