Balanç dels dos anys de transparència als ens locals catalans

Dos anys després de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern podem afirmar que, en termes generals, les administracions locals catalanes han fet un gran esforç per posar en pràctica la llei.

Gairebé la totalitat dels ajuntaments catalans disposen d’un portal de transparència
Els ens locals catalans han fet un gran esforç per adaptar-se a la Llei de Transparència, tant és així que a dia d’avui el 99% dels ajuntaments catalans disposen d’un espai al seu web corporatiu amb la informació pública que la Llei obliga a publicar.

Ara bé, tot i que gairebé la totalitat d’ens locals disposa de portal, cal començar a fer un esforç en tots els ens dependents, perquè els percentatges de disponibilitat de portal baixen dràsticament fins al 30% ens les casos de diputacions i consells comarcals, o propers al 20% en els ens dependents dels ajuntaments.

S’han incrementat les sol·licituds d’accés a la informació pública un 300%
En l’àmbit de sol·licituds d’accés a la informació pública, Catalunya es troba ja dins els estàndards comparables amb països amb més tradició en govern obert segons dades de l’informe del Síndic de Greuges en el seu informe de juliol de 2017, triplicant-se les sol·licituds respecte l’any anterior.

La satisfacció de la solució per part dels ciutadans passa per disposar de portals més actualitzats i amb major claredat
L’informe anual del Síndic de Greuges detalla la necessitat de disposar d’una major actualització del portal i una major claredat en la informació que s’hi publica. En les enquestes a usuaris que hem fet la principal queixa passa per a no trobar la informació que es busca. Cal per tant fomentar l’actualització de la informació, més pedagogia i publicitat, però també un llenguatge més proper a la ciutadania.

El portal de l’AOC ha esdevingut un estàndard
El 95% dels ajuntaments catalans han escollit la solució que proporciona l’AOC, una solució que permet de manera estructurada i àgil publicar tota la informació que la Llei requereix. Aquesta solució permet la publicació de 130 ítems de transparència, més de la meitat dels quals, publicats automàticament i actualitzats per part de l’AOC, amb l’estalvi que aquest fet suposa.

En aquest sentit cal destacar que els treballadors públics, segueixen rebent amb satisfacció l’eina de l’AOC, doncs el 75% d’ells la recomanarien.

Globalment, més d’1,5 milions d’euros estalviats
La publicació automàtica i la seva actualització periòdica de més del 50% dels ítems del portal fa que es puguin estalviar més de 9.600 jornades de feina, que pels més de 1000 portals en funcionament provoca un estalvi d’uns 1.5 milions d’euros anuals.

Cal destacar que aquest octubre s’han realitzat diverses millores al portal de Transparència centrades tant en l’edició, informació com al control intern del grau d’actualització del portal, que esperem ajudin encara més als editors del portal en el seu dia a dia.

X