Els dissabtes esdevenen dies inhàbils. Reviseu els terminis d’exposició pública dels vostres anuncis a l’e-TAULER.

captura

A partir del dia 2 d’octubre de 2016, els dissabtes esdevenen inhàbils en virtut de l’article 30.2 de la Llei 39/2015. Per aquest motiu, a partir d’aquesta data, tots els dissabtes apareixeran definits per defecte com a tals al calendari de dies inhàbils de l’e-TAULER disponible a la configuració general d’aquest servei a EACAT (v. Manual d’usuari, punt 6.1.2).

No obstant això, cal tenir en compte que, d’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, els procediments iniciats abans de la seva entrada en vigor, no els serà aplicable aquesta Llei, sinó la normativa anterior; és a dir, la Llei 30/1992. Com és sabut, d’acord amb l’art. 48.1 de la Llei 30/1992 quan els terminis se senyalin per dies, aquests seran hàbils, tot excloent-ne del seu còmput només els diumenges i festius.

Per tant, quan segons el cas concret, un ens determini que els dissabtes han de ser hàbils, haurà d’afegir en el còmput del termini de publicació tants dies com dissabtes hàbils hi hagi.

A tal efecte, us recordem que es poden ampliar els terminis d’exposició pública d’un anunci en els estats anteriors a la seva publicació (+ Info) i també en el cas que ja estigui publicat (+Info).

Si necessiteu més ajuda adreceu-vos a Suport mitjançant aquest formulari.

X