Accés a les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha iniciat una campanya d’informació, adreçada als ajuntaments de Catalunya, sobre els serveis telemàtics que ofereix a través de la seva seu electrònica. Concretament, la TGSS ofereix ara els mateixos serveis que ja va oferir a l’octubre de 2010.

 • R001 – Informe de Estar al Corriente en las Obligaciones de Seguridad Social
 • A002 – Informe de vida laboral de empresas
 • A003 – Acreditación actividad agraria cuenta propia
 • A004 – Informe situación actual del trabajador
 • A006 – Informe de vida laboral últimos 12 meses
 • A007 – Informe alta laboral a fecha concreta
 • A008 – Informe número medio anual de trabajadores en situación de alta
 • A009 – Informe deudores tributarios
 • P001 – Informe de pensionistas a efectos fiscales
 • P002 – Informe de pensionistas con importes actuales y consentimiento del interesado
 • P003 – Informe de pensionistas con importes actuales y de ejercicios anteriores y consentimiento del interesado

D’aquests onze serveis que torna a oferir la TGSS, només tres es troben a disposició de les administracions públiques catalanes a través de Via Oberta, en virtut del Conveni de col·laboració entre la TGSS i l’AOC en matèria de subministrament d’informació per a substituir certificats en suport paper per certificats telemàtics o transmissió de dades signat el 15 de juny de 2007.

 • R001 – Informe de Estar al Corriente en las Obligaciones de Seguridad Social. Disponible a VO des de 2008
 • A003 – Acreditación actividad agraria cuenta propia. Disponible a VO des de 2010
 • A007 – Informe alta laboral a fecha concreta. Disponible a VO des de 2009

Des de l’any 2011, s’han realitzat nombroses gestions amb la TGSS i amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per tal que el catàleg complet de dades que figura a la seu electrònica de la Seguretat Social es posi a disposició de les administracions cessionàries, sigui directament a través de Via Oberta (node d’interoperabilitat de les administracions catalanes amb l’Administració General de l’Estat), o mitjançant la Plataforma d’Intermediació de Dades del MINHAP. 

Aquest intercanvi de dades entre administracions públiques està definit a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i desplegat al Protocol d’Intermediació de Dades (BOE 26 de juliol de 2012), o més recentment, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A cinc mesos de l’entrada en vigor de la nova llei de procediment administratiu, la TGSS ha optat per deixar de banda el model comú d’intercanvi de dades que hauria de regir la cessió d’informació entre Administracions Públiques i facilitar la informació que la resta d’organismes públics necessiten  a través de la seva seu electrònica.

X