Conferències dels Congressos de l’INAP realitzats al novembre 2015 i juny 2016 sobre les noves lleis administratives

Durant els dies 16 i 17 de novembre de 2015 l’Institut Nacional d’Administracions Públiques (INAP) va realitzar, en col·laboració amb la Secretaria General Tècnica del Ministeri d’Hisenda i Administacions Públiques (MINHAP), les I Jornades sobre la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb l’objectiu d’informar sobre els canvis i impacte que suposarà la seva entrada en vigor.

Davant la nombrosa assistència a la convocatoria de novembre i la gran demanda rebuda, els dies 20 i 21 de juny de 2016, l’INAP va realizar el “Congrés sobre les Lleis 39 i 40, novetats en el procediment administratiu”.

Us facilitem els enllaços corresponents als videos d’aquests congressos, esperant que us facilitin la tasca d’implantació dels nous requeriments legals als ens que us sigui d’aplicació.

Són unes hores d’escolta ja que es concentren 4 dies de conferències. Les jornades del novembre ens ofereixen un estudi detallat de tots els temes regulats, potser són més jurídiques, ja que els seus ponents expliquen amb rigor tots els canvis i novetats dels articulats (Exposició de Motius, principis generals, novetats en el procediment administratiu, general i especials, en l’organització del sector públic i els seus instruments, la producció normativa, els àmbits d’aplicació, tant objectiu com subjectiu, la repercussió a nivell UE, les noves eines de gestió, la regulació específica de les notificacions, dels registres electrònics, dels documents, dels arxius, de les oficines de registre,…)

En les jornades de juny de 2016, el format va ser diferent, va ser tractant temes concrets mitjançant taules rodones amb breus exposicions dels convidats i donant pas a la participació dels assistents per resoldre dubtes. Es van realitzar 5 taules rodones: una de caire general sobre les novetats i canvis que comporten ambdues lleis; una altra, dedicada a la transformació de les oficines de registre en oficines d’atenció al ciutadà; una tercera dedicada a l’arxiu electrònic; una quarta dedicada a la identificació i signatura electròniques i el Reglament eIDAS, i la darrera dedicada a la representació de l’interessat.

El Consorci AOC ja està integrat i està completant les tasques d’integració puntuals als serveis oferts per l’AGE i també està adaptant els seus serveis als requeriments tant tècnics com legals que exigeix la nova legislació.

X