S’obre la convocatòria de les subvencions destinades al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental

El DOGC del dia 9 de juliol publica la convocatòria de subvencions destinades al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental.

Els ens locals hauran de presentar les sol•licituds, acompanyades de la documentació requerida, a través d’EACAT.
Poden ser objecte de les subvencions regulades les actuacions següents:

a) La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.

b) La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb la norma ISO 14001, i la posterior certificació portada a terme per un certificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.

Són objecte de la subvenció les actuacions que hagin estat verificades o certificades durant tot l’any anterior al de la convocatòria vigent, o l’any o anys en que no es van convocar les subvencions i fins el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent.

El termini de presentació de sol•licituds finalitza el dia 8 d’agost.

X