Publicades més de 45.000 actes de Ple al servei de Transparència

actes_plel

El Servei de Seu-e 2.0 i Transparència del Consorci AOC ha publicat en format de dades obertes més de 45.000 actes de ple de tots els ens locals de Catalunya. Pels ens usuaris del servei de Transparència del Consorci AOC aquesta informació s’ha publicat automàticament a l’ítem “Actes de Ple”. La resta d’ens poden accedir a les actes de Ple en format dades obertes a l’adreça dadesobertes.seu-e.cat i publicar-les en el seus respectius espais de transparència.

Les actes de Ple s’han extret del servei ACTECA, repositori d’actes i acords del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que es nodreix dels documents que els ens locals envien a través d’EACAT mitjançant la tramesa “GRI-Trameses d’actes i acords”. D’aquesta manera facilitem la feina administrativa dels ens locals, garantint que la informació pública que aquests trameten periòdicament a organismes supramunicipals (en aquest cas les actes de Ple) es publica automàticament a l’espai de transparència, amb l’objectiu d’evitar duplicar tasques administratives. La publicació automàtica i en format dades obertes d’aquestes 45.000 actes de Ple ha suposat un estalvi de més de 500 jornades de feina i un estalvi de més de 56.000€.

Hem de tenir present que les actes de Ple són públiques, especialment des de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que en l’article 10, punt 2 diu explícitament:

“Les entitats locals han de publicar en llur seu electrònica les actes de les sessions del ple. En llur publicació, s’han de tenir en compte els principis i les garanties que estableix la normativa de protecció de dades i la de protecció del dret a l’honor i a la intimitat. A aquests efectes, s’hi poden incloure dades de caràcter personal sense comptar amb el consentiment de la persona interessada, si es tracta de dades referents a actes debatuts al ple de la corporació o a disposicions objecte de publicació en el butlletí oficial corresponent. En la resta de supòsits, sens perjudici del que disposin altres lleis, la publicació únicament és possible si es compta amb el consentiment de la persona interessada o les dades no es poden, en cap cas, vincular amb la persona interessada mateixa.”

D’acord a aquesta Llei, les actes de Ple s’han de publicar i aquestes s’han d’elaborar tenint en compte els criteris especificats de respecte a la protecció de les dades personals. Les actes de Ple que s’han publicat en el servei de Seu-e 2.0 i Transparència del Consorci AOC són datades a partir de l’1 de setembre de 2010, data en la qual ja havia entrat en vigor la Llei 29/2010.

La base de dades ACTECA del Departament de Governació que es nodreix de la tramesa EACAT “GRI-Trameses d’actes i acords” també conté les actes de Junta de Govern Local, resolucions i acords però aquestes no es publicaran automàticament en el servei de Transparència perquè no són públiques o bé perquè poden incomplir la normativa de protecció de dades personals.

Nota: en cas que hi hagi algun ens que consideri que algunes de les seves actes de Ple no s’han elaborat d’acord als criteris de respecte de la protecció de les dades personals de la Llei 29/2010 es pot adreçar al Consorci AOC a través del nostre Portal de suport de transparència i fer una petició especificant les dates de les actes de ple i la problemàtica en la seva publicació.

X