Les administracions públiques catalanes lideren les consultes de dades a l’AGE

De la informació avançada pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), que actua com a node d’intermediació de dades dels diferents ministeris i organismes públics de l’Administració General de l’Estat (AGE) amb comunitats autònomes i ens locals, Catalunya ha estat durant el 2014 la comunitat autònoma més activa.

Catalunya és la principal comunitat consumidora dels serveis de verificació i consulta que ofereixen els organismes de l’AGE a través del MINHAP, amb 3.219.252 de consultes efectuades.

Ara bé, si tenim en compte les particularitats del model català d’interoperabilitat, segons el qual:

  • Les consultes de dades a la TGSS i l’AEAT es realitzen, mitjançant el serveis Via Oberta, directament sobre els sistemes dels organismes emissors (sense intermediació del MINHAP)
  • Les consultes de dades de Residència es realitzen, mitjançant el serveis Via Oberta, sobre la xarxa de padrons municipals d’habitants i/o el Registre de Població de Catalunya (que s’alimenta amb les dades de l’INE amb caràcter trimestral);

podem dir que el volum de consultes de dades efectuades per Catalunya a l’AGE puja a 6.105.698. El MINHAP té previst publicar properament el detall de les consultes de dades al serveis de l’AGE i aleshores podrem concretar el percentatge  de les consultes de les administracions catalanes sobre el total de consums d’interoperabilitat als organismes de l’AGE.

Dels serveis de dades oferts pels organismes de l’AGE a través del MINHAP, els més consumits pel sector públic català són la consulta de prestacions socials públiques de l’INSS, les dades d’identitat de la DGP i el certificat de defunció del Registre Civil.

Segons a la metodologia del Consorci AOC de càlcul de costos i estalvis presentada al Congrés de Govern Digital 2015, l’estalvi mínim és de 4,6€ per cada consulta electrònica d’interoperabilitat, que es desglosa en 1,3€ per als ciutadans i 3,3€ per a les administracions públiques. Al 2014 el Consorci AOC va gestionar 14.739.390 consultes d’interoperabilitat que han suposat un estalvi mínim de 67 milions d’euros per al conjunt de ciutadans i administracions.