L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprova el Catàleg de dades i documents interoperables

Font: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Font: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat recentment el Catàleg i Protocol de Dades i Documents Interoperables Municipal i l’ha publicat a la seva seu electrònica, dins de l’apartat “Catàlegs de dades i documents”.

Podeu accedir-hi en aquest enllaç: Catàleg de Dades i Documents Interoperables

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents de titularitat i fonts pròpies de l’Ajuntament, així com les dades i documents que l’ajuntament  pot consultar d’altres administracions públiques. Val a dir que les consultes a tercers es realitzen de forma segura a través dels serveis Via Oberta del Consorci AOC.

Mitjançant aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès fa efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i documents que obren en poder de les administracions públiques, les quals han d’utilitzar mitjans electrònics per obtenir aquesta informació (Dret reconegut a l’article 6.2.b de la Llei 11/2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, i a l’article 25.4 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya).

X