La Generalitat, les Diputacions, el Consorci AOC i les entitats municipalistes signen un conveni per impulsar el compliment de la Llei de Transparència dels ens locals

150612 Conveni marc transparència

Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals a premsa.gencat.cat

La Generalitat, mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions, el Consorci AOC, el Consorci Localret i l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya impulsen un projecte comú per a facilitar el compliment a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern per als més de 2.200 ens que composen l’administració local de Catalunya, a través de la signatura d’un conveni marc.

El Conveni Marc per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Xarxa de governs transparents de Catalunya) es concretarà en un conjunt de recursos que oferiran un servei integral als ens locals en relació a solucions tecnològiques comunes, assessorament jurídic, suport i assistència tècnica, guia d’implantació de la Llei, model d’ordenança de transparència i formació a càrrecs electes i tècnics municipals.

Atès que aquesta Llei ha fixat uns estàndards molt exigents per a totes les administracions catalanes, amb un gran quantitat d’informació a publicar, un dels aspectes claus d’aquest projecte comú és facilitar la feina administrativa dels ens locals, garantint que la nombrosa informació pública que aquests trameten habitualment a organismes supramunicipals es publicarà automàticament al portal de transparència de Catalunya i també al portal local de transparència, en els ens que aquest existeixi, amb l’objectiu d’evitar duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació.

En el marc d’aquest conveni, es posarà a disposició dels ens locals, amb un temps suficient abans de l’entrada en vigor de les obligacions de la Llei, els següents serveis:

  • Un portal comú de transparència integrat amb el Portal de Transparència de Catalunya.
  • Uns conjunts de dades en format de dades obertes i reutilitzables, integrant la informació de les bases de dades d’ens supramunicipals amb informació de transparència dels ens locals en els àmbits de l’organització i govern municipal, actes dels plens, contractació, urbanisme, gestió econòmica, personal, normativa, etc.
  • Els tràmits electrònics adreçats als ciutadans per a fer les sol·licituds d’accés d’informació i propostes / suggeriments mitjançant la solució e-TRAM, i els serveis de tramitació electrònica entre administracions i publicació a diversos registres de la Generalitat a través de la plataforma EACAT.
  • Suport jurídic i tècnic als ens locals en l’àmbit de la publicitat activa, la interconnexió de portals i la integració d’informació.
  • Una Guia d’aplicació de la Llei de transparència i un model d’ordenança de transparència.

La col·laboració institucional de tots aquests organismes és una garantia per a donar compliment a l’ambiciosa “Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern” i fer un gran pas per avançar cap a una Administració més oberta, transparent i amb una major qualitat democràtica.

X