La Generalitat ha creat el Registre del sector públic de Catalunya

En el Diari Oficial d’avui, 5 de febrer, s’ha publicat l’Ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

El Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya va ser creat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, té per objecte inventariar tots els ens instrumentals de l’Administració de la Generalitat, així com el conjunt de les seves participacions en altres entitats.

El Registre té caràcter públic i es configura com una eina de suport a l’organització i a la gestió patrimonial de la Generalitat. La informació inscrita en el Registre no produeix efectes jurídics, ni les dades que s’hi recullen poden ser emprades per fer valer drets davant de la Generalitat, ni davant de tercers.

El Registre resta adscrit a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d’Economia i Coneixement.

Entitats objecte d’inscripció al Registre són, en general, les pròpies de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les entitats del seu sector públic i les entitats participades, i en concret, les entitats especificades a l’article 3.

Els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat disposen d’un període de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, per aportar les dades informatives que aquesta Ordre requereix.

X