Jornada sobre l’aplicació pràctica de la Llei de transparència i accés a la informació al món local

transparenciaEAPC

Font: web Espai de la Transparència de l’EAPC

Durant el mes de juny, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha programat diverses sessions de la Jornada sobre l’aplicació pràctica de la Llei de transparència i accés a la informació al món local”, a Barcelona, Tortosa, Tarragona, Lleida i Girona.

La regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

La finalitat d’aquest curs és donar resposta als dubtes i als aspectes conflictius que l’aplicació de la Llei pugui generar en els ens locals, així com explicar la Llei, en clau local, per tal d’oferir un marc de treball inicial amb accions concretes tant des de la vessant jurídica com tecnològica.

La jornada està adreçada a secretaris, interventors, tècnics, responsables d’àrees i altres persones interessades de l’Administració local de Catalunya.

Les dates en què es realitzarà aquesta jornada arreu del territori són:

Barcelona, 3 de juny: Programa i inscripcions
Tortosa, 8 de juny: Programa i inscripcions
Tarragona, 11 de juny: Programa i inscripcions
Lleida, 16 de juny: Programa i inscripcions
Girona, 18 de juny: Programa i inscripcions

Per a més informació, podeu consultar el web de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya a www.eapc.cat.

 

X