Incorporació de més funcionalitats al Perfil de Contractant de la plataforma d’e-Contractació

Aquesta nova versió incorpora noves funcionalitats i millores tant pel que fa a l’eina de gestió (backoffice) com al Portal de Contractació Pública (frontoffice).

Aquestes novetats estan enfocades, d’una banda, a adequar el perfil de contractant als requeriments de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb el document aprovat per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació en data 21 de maig de 2015. D’altra banda, s’han efectuat determinades adaptacions per tal d’alinear amb les conclusions de l’Informe final del Golden Book of e-Procurement Good Practices, el qual estableix un catàleg de bones pràctiques dels sistemes d’informació en la contractació pública electrònica.

És important a tenir en compte que el comportament dels nous camps obligatoris és el següent:

• Els canvis afecten a la publicació de qualsevol nova fase, de tal manera que si es publica una nova fase d’un expedient publicat amb anterioritat, serà obligatori informar els nous camps en la nova fase.
• Si es realitza una esmena a una fase ja publicada, caldrà, també, informar els camps nous per a publicar l’esmena.

Disposeu del document al Portal de Suport: e-Contractació.

X