Aprovada la remissió a les Corts Generals de la normativa per a la reforma del funcionament de les administracions públiques

mouse-696580_1280El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals dels Projectes de Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de Règim Jurídic del Sector Públic, que implantaran una Administració totalment electrònica, interconnectada, transparent i amb una estructura clara i simple.

Aquesta reforma es basa en dos eixos complementaris: el referit a les relacions externes de l’Administració amb els ciutadans i les empreses, del que s’ocupa el Projecte de Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i el referit al’organització i relacions internes dins de cada Administració, i entre les diferents administracions, en el qual se centra el Projecte de Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.

Les principals novetats introduïdes són:

  • S’aposta per una Administració Pública, íntegrament electrònica, amb zero paper i interconnectada.
  • Es faciliten les relacions electròniques dels ciutadans i les empreses amb l’Administració, així com les comunicacions electròniques entre les Administracions.
  • S’augmenta la transparència en crear nous registres públics administratius.
  • Es racionalitza l’estructura administrativa i s’estableix per primera vegada un règim de supervisió, avaluació i extinció dels ens públics.

En aquest sentit, una de les principals novetats per als ciutadans serà que s’habilita la presentació d’escrits en qualsevol moment al registre electrònic de qualsevol Administració, amb independència de qui es dirigeixi. Així mateix, es prioritza la simplificació dels mitjans d’identificació i de signatura electrònica que es puguin fer servir per als tràmits administratius, i es redueixen les càrregues administratives establint com a regla general la no sol·licitud de documents originals, com per exemple la declaració de la renda o els certificats d’empadronament.

Aquesta reforma comporta una major transparència i un funcionament més ágil, tant per a la gestió de procediments administratius, fent que totes les comunicacions entre administracions siguin íntegrament electròniques en tots els seus procediments, com en els processos d’elaboració de normes, en preveure, en l’àmbit estatal, un procediment abreujat, la qual cosa facilitarà donar respostes regulatòries més ràpides a determinats problemes.

Més informació a administracionelectronica.gob.es

 

X